18. MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE v Medžugorí

Osemnáste medzinárodné stretnutie organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja, modlitebných a charitatívnych skupín spojených s Medžugorím

sa bude konať v Medžugorí od 6. do 10. marca 2011. Téma stretnutia je:

“… Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta” (Mt 28, 20).

PROGRAM

Nedeľa, 6. 03. 2011.

14,00 Registrácia účastníkov

17,00 Večerný modlitebný program v kostole

Pondelok, 7. 03. 2011.

9,00 Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou

9,30 Prednáška, rozhovor: fra Tomislav Pervan

Pauza

11,00 Stretnutie a diskusia s prednášateľom

15,00 Prácu v jazykových skupinách

17,00 Večerný modlitebný program v kostole

20,30 Stretnutie s farárom

Utorok, 8. 03. 2011.

9,00 Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou

9,30 Prednáška, rozhovor: fra Mate Dragićević

Pauza

11,00 Stretnutie a diskusia s prednášateľom

15,00 Modlitba na kopci zjavenia

17,00 Večerný modlitebný program v kostole

20.30 – Stretnutie účastníkov s farárom

Streda, 9. 03. 2011.

Modlitebný deň: fra Danko Perutina

9,00 Modlitba, prednášky, rozhovory …

12,00 Spoločný obed (pôst)

14,00 Modlitba na Križevaci

17,00 Večerný modlitebný program v kostole

21,00 Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou

Štvrtok, 10. 03. 2011.

9,00 Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou

Modlitba, záverečná sv. Omša

12,30 Spoločný obed

Prednášajúci na tohtoročnom seminári sú: Fra Tomislav Pervan, narodil sa 8. novembra 1946. v Čitluku. Základnú školu skončil v Čitluku, Františkánske gymnázium a seminár vo Visokom (Bosna), maturoval v roku 1964. Františkánsky habit prijal v tom istom roku, filozoficko- teologické štúdium ukončil vo Františkánskom seminári v Sarajeve a Františkánsku teologickú Fakultu vo Schwaze, v Rakúsku. Za kňaza bol vysvätený v Rakúsku 21.11.1969. V rokoch 1970.-1972. bol katechétom a vychovávateľom františkánskych novicov v Humci (Ljubuški). Postgraduálne štúdium navštevoval v Nemecku a Rakúsku, a doktorát teológie dosiahol v roku 1976. na Univerzite v Grazi, v Rakúsku. Vykonával službu vychovávateľa v noviciáte františkánov, katechétov a kaplánov v Humci (Ljubuški), v rokoch 1982.-1988. bol farárom v Medžugorí. Od roku 1988. v Mostare, bol zodpovedný za formáciu a výchovu mladých františkánskych, od roku 1990. bol Provinciálnym vikárom, a od roku 1994. do roku 2001. bol Provinciálom františkánov v Hercegovine. Od roku 2003. pôsobí vo farnosti Medžugorie ako farský kaplán.

Fra Mate Dragićević sa narodil 23. októbra 1949. v Miletine vo farnosti Medžugorie. Základnú školu navštevoval v Miletine a v Jablanici, Františkánske gymnázium a seminár vo Visokom (Bosna), maturoval v roku 1967. Františkánsky habit prijal v tom istom roku, a filozoficko-teologické štúdiá navštevoval vo Františkánskom seminári v Sarajeve a vo Würzburgu, v Nemecku. Za kňaza bol vysvätený v Rakúsku 29.06.1974. Bol vychovávateľom bohoslovcov v Nemecku a vychovávateľom novicov v Humci, bol predstaveným Duchovnej rady, dvakrát bol definitorom Provincie, a od roku 1994. až do roku 1997. bol Provinciálnym vikárom. Pôsobil ako kaplán a farár vo farnostiach Hercegovinskej Františkánskej Provincie doma i v zahraničí. V súčasnej dobe je guardiánom v Mostare.

Fra Danko Perutina sa narodil v roku 1970. v Sarajeve. Po základnej a strednej škole vstúpil do františkánskeho rádu Hercegovinskej františkánskej Provincie v roku 1991. Študoval teológiu v Záhrebe. Za kňaza bol vysvätený v roku 1999. v Norvale, v Kanade. Pôsobil ako farský kaplán a pedagogický asistent pre seminaristov v Humci od roku 1999. do roku 2001., ako farský kaplán bol v Medžugorí od roku 2001. do roku 2002. Potom v Ríme študoval Mariológiu a získal magistrát Mariológie na Pápežskej teologickej fakulte Marianum na tému: “Panna Mária v intelektuálnej a duchovnej výchove”. Bol zástupcom vychovávateľa novicov a zodpovedný za postulantov od júna 2005., a od roku 2007. pôsobí ako kaplán vo farnosti Medžugorie.

Osemnáste Medzinárodné stretnutie organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja, modlitebných a charitatívnych skupín spojených s Medžugorím sa uskutoční v Novej hale-Dvorane v Medžugorí od 6. do 10. marca 2011. Počet miest pre účastníkov sú limitované priestorom, preto vás žiadame aby ste sa čo najskôr prihlásili a tak oznámili svoj príchodom na seminár. Prihlášky posielajte faxom: 00387 36 651 999 aleboemailom:seminar.marija@medjugorje.hr

Na seminári bude zabezpečený simultánny preklad pre všetky jazykové skupiny. Cena seminára je 60,-€ za osobu. Cena zahŕňa všetky náklady na organizáciu a priebeh semináru (prednášajúci, simultánne tlmočenie a posledný deň spoločný obed).Pri platbe na začiatku seminára každý účastník dostane akreditáciu, ktorá mu umožní účasť na seminári. Ubytovanie si v Medžugorí každý zabezpečí osobne.Vzhľadom k tomu, že nemôžeme byť osobne v kontakte s každým organizátorom, týmto pozývame všetkých organizátorov pútí, sprievodcov, vedúcich centier pokoja a modlitebných i charitatívnych skupín, aby informovali tých, ktorí majú záujem o toto stretnutie.

Tešíme sa na vaše prihlášky a na spoločné stretnutie s Vami!

Pridaj komentár