Sv. Otec Benedikt XVI. sa nám prihovoril.

Generálna audiencia v stredu 1. júna na Námestí sv. Petra

Srdečne pozdravujem slovenských pútnikov, osobitne z farnosti Breznička, z Kalinova, Veľkej

Vsi a Krompách. Bratia a sestry, Cirkev na Slovensku zajtra slávi sviatok Nanebovstúpenia

Pána. On má pripravené miesto pre každého a očakáva nás. Tam, na nebeskú vlasť, nech sú

nasmerované naše myšlienky a skutky. S láskou žehnám vás i vaše rodiny. Pochválený buď Ježiš Kristus!“ 

V katechéze generálnej audiencie Svätý Otec pokračoval v cykle o modlitbe a zameral sa

na starozákonného Mojžiša: Drahí bratia a sestry! Pri čítaní Starého zákona jedna postava vyniká

spomedzi ostatných: Mojžiš – práve ako muž modlitby. Mojžiš, veľký prorok a vodca z čias Exodu, plnil svoju úlohu prostredníka medzi Bohom a Izraelom tým, že priniesol svojmu ľudu Božie slová a jeho prikázania,

a priviedol ho k slobode v zasľúbenej zemi, učiac Izraelitov žiť v poslušnosti a dôvere  voči Bohu počas dlhého pobytu na púšti, ale aj – a povedal by som, že predovšetkým – tým, že sa modlil.

{youtube}_T85gVkeRaw{/youtube}

Pridaj komentár