Odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie v Brezničke 2011

 

8. september  – Narodenie Panny Márie

18, 30 slávnostná sv. omša

9. september   18,30 – detská sv. omša s požehnaním školských  tašiek

 

10. september    18,30 sv. omša celebruje    P. Peter Vagaš SVD – Vidiná

po sv. omši mládežnícka adorácia sv. oltárnej

 

11. september  10, 30 – slávnostná odpustová sv. omša celebruje ThDr. Ján Mihok, farár v Divíne.

Po sv. omši eucharistický sprievod

 

Veriaci v deň slávnosti titulu kostola môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky ak: nábožne navštívi farský kostol a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otčenáš) a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti, treba vylúčiť akékoľvek pripútanie k hriechu, aj k všednému.

Pridaj komentár