Týždeň modlitieb za duchovné povolania 23. – 29. 4. 2012

Tento týždeň je pozvaním pre nás všetkých

vnímať krásu a dar svojho povolania, ako aj

cítiť zodpovednosť za nové duchovné povolania.

Vo svetle Božieho slova budeme vnímať

povolanie apoštola Petra a konfrontovať tak

Poďte za mnou… cestu svojho povolania a poslania.

Nasledovné impulzy na osobnú modlitbu alebo

spoločnú modlitbu, či adoráciu sú inšpirované

knihou kňaza Jaroslava Bartu:

Povolanie Petra a moje povolanie.©2012

23.4. 2012 pondelok: Čas prvých rozhodnutí

„Poďte za mnou..“ Mk 1,17

Úvaha:Ježiš prichádza k Petrovi, keď sa venoval svojim sieťam. Povolanie je niečím dynamickým. Povolanie je spojené s opustením toho, čo je moje, aby som mohol byť s Ježišom. Peter musel opustiť svoju existenčnú istotu a zveriť sa do rúk Krista. Miesto, kde Peter žije je zem pohanov. Je to miesto, kde ľudia žijú v temnotách. A práve táto zem, zem v temnote, zem, v ktorej žijú ľudia v hriechu, sa stane miestom povolania. Povolanie sa nezačína v sterilne čistých podmienkach. Stretnutie so slovom Ježiša a s jeho volaním sa odohráva akoby uprostred každodennej všednosti.

Modlitba: Ježišu, večná pravda, ty aj dnes pozývaš mnohých mladých ľudí a oslovuješ ich svojim slovom. Mnohí sa však boja tohto hlasu, boja sa prijať na seba záväzky a rozhodnutie, iní pociťujú svoju ohraničenosť, hriešnosť, nehodnosť a boja sa tejto cesty duchovného povolania. Ježišu, v tejto chvíli ťa prosíme za týchto mladých ľudí, aby našli radu a usmernenie vo svojom okolí prostredníctvom ľudí, ktorí im osvetlia cestu na ktorú ich pozývaš.

Sláva Otcu…Ruža Duchovná – oroduj za nás a za nové duchovné povolania.

24.4.2012 utorok: História života čítaná očami Ježiša

„Budeš sa volať Kéfas.“ Jn 1,42

Úvaha: Zmena v živote Petra sa premietne aj do zmeny jeho mena. Ježiš najprv potvrdzuje, kým Peter je. „Ty si Šimon , syn Jánov“(Jn 1,42). Ježiš potvrdzuje Petrov doterajší život. Odhaľuje mu, že pozná históriu jeho života. Prijíma Petra aj s jeho históriou, ale súčasne dodáva: „Ale budeš sa volať Kéfas.“ (Jn 1, 42) Kéfas znamená skala. Peter bude toto meno odkrývať celý život, ale už dnes, po tomto stretnutí vie, že svoj život musí čítať omnoho hlbšie. Ježiš sa ho dotkol slovom, ktoré doteraz nepočul. Je to slovo o ňom samom. Peter počul Slovo, ktoré je jeho menom., dostáva novú históriu života, novú identitu. Čim sa viac Peter približuje k slovu Ježiša , tým viac odhaľuje svoje najhlbšie ja a čoraz viac sa stáva skalou , na ktorej Ježiš môže budovať jeho históriu, ale aj históriu Cirkvi.

Modlitba: Ježišu, ty aj dnes hovoríš mladým: Poznám ťa, poznám tvoje meno, poznám tvoj život a prijímam ho, ale odteraz mám pre teba niečo viac… ako si môžeš myslieť. Mám pre teba niečo nové, novú históriu života. S dôverou ťa prosíme, aby si posilnil odvahu mladých, ktorí sa boja vykročiť na cestu duchovného povolania.

Sláva Otcu…Ruža Duchovná – oroduj za nás a za nové duchovné povolania.

25.4.2012- streda: Identita Petra a moja identita

„A za koho ma pokladáte vy? „ Mt 16,15

Úvaha: Proces poznávania Ježiša, to nie je proces čisto ľudský, to nie je len záležitosť našich síl a schopnosti. Ide o skúsenosť viery. Ide o intímny vzťah s Ježišom a nielen o intelektuálny dotyk. Aby sme neboli ako učeníci v Písme, ktorí hľadeli a nevideli, počúvali a nepočuli… Petrov hlboký a silný vzťah s Ježišom, robí silnou aj jeho identitu. A platí to aj opačne. Bez viery a bez hlbokého vzťahu s Ježišom, Peter stráca svoju identitu. Len vzťah k Ježišovi mu mohol pomôcť úplne objaviť seba , svoje ja a svoje povolanie.

Modlitba:Ježišu, náš Učiteľ, Ty vkladáš do srdca človeka túžbu nájsť Ťa a spoznávať. Nie každý však rozumie tomuto semienku, čo v ňom chce rásť a hľadá šťastie mimo pravej cesty. Tak stráca aj sám seba. Dotkni sa lúčom svojej lásky mladých ľudí a osvieť im cestu, ktorú si pre nich pripravil, aby spoznali v čom spočíva plnosť života, aby našli miesto, kde je ukrytý pravý poklad. Keď Ťa nájdu, rozpáľ ich srdcia natoľko, aby dokázali všetko predať a slobodne vstúpiť do vzťahu s Tebou. Mária, ujmi sa ich a usmerňuj ich kroky viery.

Sláva Otcu…Ruža Duchovná – oroduj za nás a za nové duchovné povolania.

26.4.2012- štvrtok: Kríza vzťahu k Ježišovi

“Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba,vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ Mt 16, 24

Úvaha: Peter sa vzpiera, nechce ísť s Ježišom do Jeruzalema, hľadá inú cestu. Ukazuje, že má inú víziu Ježiša, inú cestu. Je s Ježišom, hľadá ho, ale všetko filtruje cez svoje očakávania, svoje ilúzie. Počuje, že Ježiš bude trpieť, ale on má predstavu Ježiša ako vládcu. Peter chce mať Ježiša na vlastný obraz a cez toto pokušenie bude musieť prejsť, prelomiť svoje schémy a ísť za Ježišom. Ježiš dáva Petrovi čas. Tento Peter žije aj v nás. Pozrime sa na svoje vzdory, na to, čo je pre nás ťažké prijať spolu s Ježišom…

Modlitba: Ježišu, „Tvoje myšlienky nie sú našimi myšlienkami a naše cesty nie sú Tvojimi cestami“ (Iz 55,8), preto sa pre nás Tvoje správanie niekedy stáva kameňom úrazu. Nechceme sa pustiť svojej predstavy o Tebe. Daj nám i mladým ľuďom pochopiť, že keď strácame seba, práve vtedy nachádzame Teba, že čas krízy je časom napredovania ak sa poddáme Tvojej milosti. Buď našou silou, do Tvojich rúk vkladáme naše víťazstvá nad sebou.

Sláva Otcu…Ruža Duchovná – oroduj za nás a za nové duchovné povolania.

27.4.2012- piatok : Cesta k novému životu

„Peter vošiel do hrobu..“ Jn 20,4

Úvaha: Peter vchádza do hrobu ako prvý, druhý učeník dobehne prvý k hrobu a prvý uveril. Peter je z ustanovenia Krista vodcom spoločenstva, má viesť spoločenstvo, ale druhý učeník ho predbehuje vo vzťahu k Ježišovi, predbehuje ho v pohľade viery. Ján sa stáva pre Petra akýmsi vzorom viery a Peter sa snaží dobehnúť druhého učeníka v jeho skúsenosti viery, v jeho osobitnom a hlbokom vzťahu s Ježišom. Láska vidí ďalej a hlbšie. Peter potreboval čas, aby dozrel v láske a vo vzťahu s Ježišom, Druhý učeník predbehuje Petra a ukazuje mu cestu. Až blízkosť Zmŕtvychvstalého a jeho slovo budú liečiť srdce Petra.

Modlitba: Ježišu, Ty skúmaš každého mladého človeka a vieš o ňom všetko. Ty poznáš jeho túžby, vidíš aj jeho snaženia. Ty nevnukáš túžby, ktoré by si nechcel splniť, a prebúdzaš túžby po tom, čo chceš človeku dať. Nauč mladých prijímať situácie, udalosti i keď často nie sú podľa ich predstáv a očakávaní. Daj, aby dokázali opúšťať svoje predstavy, pasivitu a veriť, že Ty ich vedieš. Aby v dôvere odovzdali všetky svoje úsilia, snaženia tvojmu láskavému vedeniu.

Sláva Otcu…Ruža Duchovná – oroduj za nás a za nové duchovné povolania.

28.4. 2012- sobota : Svitanie

„Spustite sieť..“ Jn 21,6

Úvaha:Ježiš ukazuje Petrovi a ostatným apoštolom , kde majú hľadať život. „ Spustite siete a nájdete.“ Ježíš hovorí rozhodne, ako ten, ktorý vie , kde je život. Učeníci spustili a našli množstvo rýb, plnosť života. Ježiš ich opäť prekvapuje, dáva plnosť. Dáva viac, ako by človek potreboval. Učeníci potrebovali toto ranné stretnutie , pri ktorom sa mohli pozrieť Ježišovi do oči a pocítiť jeho blízkosť. Ježiš vie, že srdce a svedomie apoštolov potom všetkom, čo sa v ich živote odohralo potrebuje uzdravenie.

Modlitba: Ježišu, svetlo pre dušu každého mladého človeka, len ty sám môžeš rozjasniť tienisté udalosti života mladých. Hneď zrána napĺňaš každého svojou milosťou. Už od úsvitu chceš každému pomôcť. S dôverou ťa prosíme o svetlo pre mladých pri rozlišovaní povolania, o odvahu prijať tvoje pozvanie spustiť siete a nájsť plnosť života, ktorý ponúkaš.

Sláva Otcu…Ruža Duchovná – oroduj za nás a za nové duchovné povolania.

29.4.2012- nedeľa Dozrievať v láske

„Ty vieš, že ťa mám rád.“ Jn 21,16

Úvaha: Ježiš sa pýta Petra: „ Miluješ ma väčšmi ako títo?“ (Jn 21,15) A mohli by sme dodať: „ Ty, ktorý si dostal viac, ty, ktorý si ma väčšmi zradil, miluješ ma väčšmi?“ Ježiš preniká do hĺbky srdca učeníka a obnovuje v ňom lásku. Ježiš sa odvoláva v Petrovi na to, čo je hlbšie ako jeho zrada. Za trojnásobnú zradu žiada trikrát lásku. Vedomie hriechu, zrady, slabosti ťa môže zničiť alebo ťa priviesť k väčšej láske, väčšej horlivosti, väčšiemu odhodlaniu. Peter si uvedomuje, že hoci ho Ježiš od začiatku dobre pozná, napriek tomu ho stále miluje. Boh , ktorý ťa úplne pozná, úplne ťa miluje.

Modlitba: Ježišu dal si nám tak mnoho, dal si nám dar života, viery, povolanie i poslanie. Povolal si nás k rozjimavému životu, aby sme sa denne s obnovenou radosťou zasväcovali tebe a tvojej láske, ktorou Otec miluje svet, ten Otec, ktorý nás stvoril a vykúpil.(porov.Reg.9) Prosíme ťa, Ježišu za všetkých, ktorí sa ti zasväcujú o silu a vytrvalosť na ceste ta tebou, aby v dôvere a v odovzdanosti kráčali v tvojich šľapajach.

Sláva Otcu…Ruža Duchovná – oroduj za nás a za nové duchovné povolania.

Pozn. Vypracovala: skupina sestier zodpovedná za pastoráciu povolaní SCSC:

Sr. Terézia Benedikta, Sr. Hyacinta, Sr. Mária Margita , Sr. Tatiana

Pridaj komentár