Sv. Cyril medzi nami

Relikvia sv. Cyrila, ktorá putuje po Slovensku pri príležitosti blížiaceho sa 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, oficiálne zavítala aj do Rožňavskej diecézy 1. 8. 2012 . V mesiacoch august a september si tak budú môcť veriaci relikviu sv. Cyrila uctiť vo všetkých dekanátoch Rožňavskej diecézy. Teraz putuje po novohradskom dekanáte. Z 25 farností zavíta do 13 farností. Navštívila aj našu farnosť Breznička a jej filiálky Kalinovo a Veľkú Ves.

Putovanie relikvie svätého Cyrila je veľkou duchovnou hodnotou.

Sprítomňuje nášho národného apoštola osobitným spôsobom. S našimi svätými vierozvestami sme duchovne spojení, lebo pred Pánom Bohom všetci žijú (porov. Lk 20,38) a svätí v nebi sú z Božej dobroty s nami spojení v spoločenstve svätých, ale prítomnosť relikvie nám aj materiálnym hmatateľným spôsobom sprítomňuje osobu svätého Cyrila a posilňuje duchovné spojenie s ním ale aj s jeho bratom svätým Metodom. Relikvia je malou čiastkou z tela svätého Konštantína – Cyrila, z toho istého tela, ktorého ruky prvýkrát písali znaky slovanskej abecedy, hlaholiky. Z toho istého tela, ktorého ústa vyslovovali pred našimi predkami v staroslovienčine slová svätej omše, ktorého ruky niesli listiny s prekladmi posvätných textov; ktoré žehnali a rozhrešovali; ktoré svätý Konštantín – Cyril podával bratom a sestrám na znak spoločenstva s nimi. Máme medzi sebou čiastočku z toho tela, ktoré prekonávalo toľké vzdialenosti v plnení misijného poslania, poslania ponúknuť našim predkom evanjelium ešte hlbšie. Relikvia je z toho tela, ktoré napokon celkom vyčerpané v službe Bohu, po smrti uložili do hrobu v rímskej bazilike svätého Klementa.

Keď Svätý Otec Benedikt XVI. v roku 2005 navštívil v rámci Svetového

dňa mládeže mesto Kolín, v súvislosti s tamojšími relikviami svätých Troch kráľov vysvetlil, že „relikvie poukazujú na Boha samotného“, lebo Boh „silou svojej milosti dáva krehkým bytostiam odvahu svedčiť o ňom pred svetom“. „Keď nás Cirkev povzbudzuje k úcte voči telesným ostatkom mučeníkov a svätých“ – pokračoval Svätý Otec – „nezabúda na to, že v skutočnosti síce ide len o úbohé ľudské kosti, ale že sú to kosti osobností, ktoré navštívila všetko presahujúca Božia moc. Relikvie svätých sú stopami onej neviditeľnej, ale reálnej prítomnosti, ktorá osvecuje temnoty sveta a ukazuje Nebeské kráľovstvo, ktoré je v našom vnútri. Relikvie volajú s nami a za nás: „Maranatha!“ „Príď Pane Ježišu!“ (Príhovor Benedikta XVI. dňa 18. augusta 2005 v Kolíne nad

Sv. Cyril a Metod boli pozvaní na územie Veľkej Moravy, aby v reči tohto ľudu učili poznávať Božie pravdy i modliť sa. A aj keď nám je slovenčina blízka, akoby bola nezrozumiteľná, keď sa týka vecí viery. Preto je tu dnes znovu sv. Cyril, aby nám pripomenul, že ľud, ktorý v dávnych časoch pred 1150 rokmi bol od modiel odvrátený a pripútaný ku živému a pravému Bohu, tento ľud sa zdá byť dnes opäť priklonený k modlám materializmu, ktoré si cení viac než Boha. Sv. Cyril teda prichádza s rovnakou misiou.
Telo sv. Cyrila, ktorý zomrel 14. februára 869, bolo pochované s veľkou úctou, po pravej strane oltára v rímskej Bazilike sv. Klementa. Dobové kroniky spomínajú mnohé zázraky, ktoré sa udiali pri Cyrilovom hrobe. Po prestavbe baziliky boli relikvie prenesené do jej novej časti, kde sa nachádzali až do konca 18. storočia. Počas nepriaznivých čias za Rímskej republiky (1798), ktorá vznikla ako dôsledok Napoleonovej okupácie Ríma, boli relikvie prenesené do chrámu Chiesa Nuova a uložené k hrobu sv. Filipa Neri. Začiatkom 19. storočia sa relikvie dostali do vlastníctva šľachtickej rodiny Mattei. Rodina sa neskôr, i so svojimi cennosťami, medzi ktorými sa nachádzal i relikviár sv. Cyrila, presťahovala z Ríma do mesta Recanti pri Jadranskom mori. Relikvie boli naspäť odovzdané do Ríma do rúk pápeža Pavla VI. v Sixtínskej kaplnke 14. novembra 1963 za účasti biskupa Mons. Andreja Grutku, rektora SÚSCM Mons. Štefana Náhalku, terajšieho kardinála Jozefa Tomku, koncilových otcov zo Slovenska, biskupov Mons. Ambróza Lazíka, apoštolského administrátora trnavského, Mons. Róberta Pobožného, rožňavského biskupa a Mons. Edurada Nécseya, apoštolského administrátora nirianskeho. Prítomná bola tiež kňažná Antici – Mattei z Recanti.
Neskoršie boli uložené za prítomnosti pápeža Pavla VI. v Bazilike sv. Klementa v Kaplnke sv. Cyrila a Metoda 17. novembra 1963. Nasledujúci rok bola časť relikvií darovaná katedrále v Nitre.

Naši svätí apoštoli, Cyril a Metod, vy ste našich predkov vyviedli z tmy pohanských bludov na svetlo pravej Kristovej viery a teraz sa s nimi radujete vo večnosti. Srdečne sa tešíme sláve, ktorou Pán odmenil vašu neúnavnú horlivosť.
V poníženosti ďakujeme nebeskému Otcovi za nebeský dar kresťanstva, ktorý nám skrze vás udelil. Prihovárajte sa u Boha za nás nehodných potomkov, aby nás posilnil v tejto kresťansko-katolíckej viere, ktorú ste vy hlásali našim predkom, a tých bratov, ktorí sa neverne odtrhli od Cirkvi, milostivo priviedol naspäť do jej materinského lona.

V:Svätí Cyril a Metod, slovanskí apoštoli.

R:Orodujte za nás.

Modlime sa: Všemohúci a večný Bože, Ty si našim predkom poslal svätého Cyrila a svätého Metoda, aby ich priviedli k pravej viere. Prosíme Ťa, pomáhaj nám, aby sme si verne zachovali dedičstvo otcov, statočne vyznávali svoju vieru a podľa nej aj žili. Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

ThLic. Štefan Kosturko

Pridaj komentár