Misijná nedeľa.

Misijný ruženec

Misijný ruženec ako spôsob modlitby pochádza od horlivého a veľmi obľúbeného newyorského pomocného biskupa Mons. Fultona Sheena, riaditeľa Pápežských misijných diel v USA (50 roky 20.storočia). Túžil po tom, aby sa každý kresťan modlil na úmysly celej cirkvi, preto je každý desiatok misijného ruženca obetovaný za ľudí (veriacich alebo neveriacich), misionárov a misionárky jedného z piatich kontinentov sveta.

A preto má misionársky ruženec práve päť farieb:

1. AFRIKA zelená – farba symbolizuje zelené tropické africké lesy.
2. AMERIKA červená – zobrazuje farbu pleti Indiánov – pôvodných obyvateľov Ameriky
3. EURÓPA biela – označuje farbu pleti Európanov
4. AUSTRÁLIA A OCEÁNIA modrá – symbolizuje farbu Tichého oceánu
5. ÁZIA žltá – pripomína pleť ľudí Ázie.

Takýto ruženec sa denne modlil pápež Ján XXIII. Povedal, že ako pápež sa musí modliť za celý svet. V modlitbe sv. ruženca sú dôležité úvahy o Ježišovom živote, ktoré nám predkladajú jednotlivé tajomstvá. Okrem týchto úvah počas desiatkov, si v misijnom ruženci pred každým desiatkom pripomenieme vhodné myšlienky o danom kontinente. Ako sa teda modliť misijný ruženec? Tu je jedna z možností:

Modlitba na úvod

Pane Ježišu, dnes skrze modlitbu misijného ruženca prichádzame k Tebe a spolu s Máriou, Tvojou matkou, chceme prosiť za všetky krajiny sveta, za tých ľudí, ktorí Ťa ešte vôbec nepoznajú, za tých, ktorí trpia kvôli hladu, vojne, alebo kvôli vlastnému hriechu, ktorý im bráni vidieť Tvoju milosrdnú lásku k nim. Mária, Matka Božia, Teba prosíme: “Buď matkou všetkých opustených ľudí!”; skrze Krista nášho Pána. Amen.

Verím v Boha…
Otče náš…
3x Zdravas´, Mária…
Sláva…

1. Prvé tajomstvotohto ruženca sa modlíme za Afriku. Zelená farba symbolizuje africkú prírodu s jej pralesmi, a takisto je to farba posvätná pre moslimov. Väčšina Afričanov sa hlási k moslimskému náboženstvu. Iba 6% obyvateľstva sú kresťania. Okrem toho mnohé africké národy prežívajú veľkú biedu, hlad, sucho, vojny medzi kmeňmi, AIDS… V posledných rokoch viacerí misionári, ktorí pracovali v Afrike, boli zavraždení, no nielen oni, ale aj množstvo jednoduchých kresťanov. Nech je krv týchto mučeníkov semenom nových kresťanov v celej Afrike.

Otče náš…
10x Zdravas´, Mária…
Sláva…

2. Druhé tajomstvosa modlime za Ameriku. Červená farba symbolizuje farbu pleti indiánskych národov a taktiež krv mnohých misionárov a mučeníkov, ktorí položili svoje životy za vieru a ohlasovanie radostnej zvesti evanjelia v tejto časti sveta. Mnohí ľudia v Amerike neprijímajú evanjelium kvôli nespravodlivosti páchanej dennodenne na ich právach, na ich slobode, vlastníctve a ich pôde, ale aj kvôli neustálej hrozbe terorizmu, ktorý drží ľudí v neustálom strachu. Na tomto kontinente však existuje aj mnoho takých, ktorí sa neustále nenásytne ženú za ďalšími a ďalšími majetkami alebo pominutelnými vecami, ktoré im nikdy neprinesú naozajstné dlhotrvajúce šťastie. Modlime sa, aby títo ľudia našli skutočnú radosť, ktorú im nik nevezme, aby začali meniť svet okolo seba zmenou svojho vlastného srdca, a aby vedeli prijať Krista ako svojho Spasiteľa, Pána a blízkeho Priateľa.

Otče náš…
10x Zdravas´, Mária…
Sláva…

3. Tretie tajomstvotohto ruženca sa modlime za Európu. Biela farba symbolizuje bielu rasu, ktorá žije na ”starom kontinente”. Aj keď je Európa kolískou Katolíckej cirkvi, mnohí kresťania strácajú vieru, nádej a žijú svoj konzumný život bez Boha. Európa je aj miestom, kde sa neustále prejavuje rozdelenosť kresťanov, ich nejednota a rozdrobenosť do rôznych denominácií. Prosme Najčistejšiu Pannu, aby pomohla kresťanom v Európe vrátiť sa k skutočnej viere a naozajstnej láske, aby tak bol jeden ovčinec a jeden Pastier.

Otče náš…
10x Zdravas´, Mária…
Sláva…

4. Štvrté tajomstvotohto ruženca obetujeme za Austráliu a Oceániu. Modrá farba symbolizuje oceány, ktoré obklopujú okrem samotnej Austrálie aj tisíce ostrovov tohto kontinentu. Aj tu žijú milióny ľudí, ktorí nepoznajú Ježiša, pretože mnohým z nich o ňom ešte stále nikto nerozprával. Z mála kresťanov, ktorí žijú na tomto kontinente, je väčšina protestantov. Prosme našu Nebeskú Matku Máriu, aby svojím materinským orodovaním pomohla ľuďom Austrálie a Oceánie spoznať Krista alebo sa vrátiť späť do Katolíckej cirkvi.

Otče náš…
10x Zdravas´, Mária…
Sláva…

5. Piate tajomstvotohto ruženca obetujeme za početné národy Ázie. Na tomto kontinente žije väčšina obyvateľstva celého sveta. A predsa je tu Ježiš takmer nepoznaný. Žltá farba symbolizuje farbu pleti obyvateľov tohto kontinentu. Vo veľkej časti tohto kontinentu prebiehajú neustále útoky proti kresťanom, je tu hlad a chudoba. Prosme o mier pre krajiny tohto kontinentu, aby našli pokoj v pravej Božej láske a spoznali hĺbku Božieho milosrdenstva.

Otče náš…
10x Zdravas´, Mária…
Sláva…

Záverečná modlitba

Pane, Ty si Otcom celého sveta – hoci Ťa všetci ľudia nepoznajú a nemilujú Ťa, Ty miluješ všetkých rovnako. Hoci sú Tvoje deti roztratené po celom svete, Ty nad každým starostlivo bdieš a držíš svoju mocnú ruku nad tými, ktorí žijú na všetkých kontinentoch našej planéty. Bdieš nad ľuďmi, žijúcimi v nepokojných a chudobných krajinách, nad ľuďmi, žijúcimi v blahobyte, aby sa vedeli podeliť s tými, ktorí trpia núdzu. Prosíme Ťa, daj, aby bolo na celom svete vždy dostatok horlivých ohlasovateľov Tvojej radostnej zvesti. Amen.

Modlitba za misionárov

Pane Ježišu Kriste, zhliadni, prosíme, na svojich misionárov: kňazov, bratov, sestry i laikov, ktorí všetko opustili, aby vydávali svedectvo Tvojmu slovu a Tvojej láske. Buď im ochranným štítom a silnou oporou, ochranou pred studeným víchrom i úpalom poludnia, ochráň ich pred potknutím sa a pred pádom. Veď ich. Dvíhaj ich na duchu. Osvecuj ich v protivenstvách a nebezpečenstvách svojím slovom a príkladom.

Nech ich sprevádza svojou múdrosťou, potechou, odvahou a láskou Duch Svätý. V ťažkých chvíľach nech im dá silu a povzbudenie a vo všetkých úskaliach apoštolského života ochranu, oporu, svetlo a vytrvalosť. Ozdob ich práce takým ovocím, po akom túži Tvoje milujúce srdce a daruj im za ich námahu v Tvojej žatve večnú odmenu v nebesiach, veď vieš, že vo svojej misii nehľadajú odmenu a dobrá tejto zeme. Nech sa usilujú spasiť nesmrteľné duše, nech sa im s neochvejnou horlivosťou darí privádzať neveriacich k Tebe, ktorý si Cesta, Pravda a Život. Daj, aby spolu s rastúcim počtom veriacich rástla aj oslava Tvojho milosrdenstva, odpustenie a lásky. Nech sa vždy a všade aj prostredníctvom misionárov vzdávajú vďaky Tebe, ktorý si svojou smrťou na kríži všetkých vykúpil a túžiš každého aj toho najposlednejšieho priviesť k večnej spáse. Amen.

Modlitba na úmysel a za sv. otca:Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu..

Pridaj komentár