Šiesty ročník ADVENTNÉHO STRETNUTIA, regionálnej prehliadky cirkevných ale aj svetských speváckych z

Rímsko-katolícka farnost Breznička, Novohradské osvetové stredisko v Lučenci, a Chrámový zbor Campana zorganizovali 8. decembra 2012 šiesty ročník ADVENTNÉHO STRETNUTIA , teda na regionálnej prehliadky cirkevných ale aj svetských speváckych zborov, ktoré majú vo svojom repertoári sakrálne skladby. V Brezničke to bolo po druhýkrát v kostole Narodenia Panny Márie v Brezničke.

Na úvod sa nám predstavil domáci detský spevácky zbor Campanella, ktorý vedie Mgr. Terézia Kelementová. Malým spevákom prajeme veľa vytrvalosti pri skúšaní nových skladieb , ale hlavne radosť zo spevu.

Poslaním tohto podujatia je okrem iného aj odborne usmerniť umelecký rast speváckych zborov a motivovať ich k ďalšej tvorivej činnosti. Preto vystúpenia zborov pozorne sledovali aj naši hostia, odborníci na zborový spev, ktorí sa o svoje bohaté odborné skúsenosti a dojmy podelili s vedúcimi a dirigentmi súborov na odbornom seminári. Sú to:

 • PaedDr. Alfonz Poliak, dirigent a vysokoškolský pedagóg z katedry hudobnej výchovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Dirigentka a pedagogička Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici PaedDr.Katarína Koreňová.

Predstavia tieto spevácke zbory:

Spevácky zbor LETOKRUHY pri Mestskom úrade v Poltári Spevokol evanjelickej cirkvi z Kokavy nad Rimavicou

Ženský spevácky zbor MELÓDIA z Fiľakova

Spevácky zbor pri Kostole sv. Cyrila a Metoda v Poltári

Chrámový zbor CAMPANA z Brezničky

Ako prvý sa predstavil ženský spevácky zbor Letokruhy pri Mestskom úrade v Poltári.

Ženský spevácky zbor vznikol v roku 1989 pri Sklárňach Slovglass v Poltári pod vedením Mgr. Milana Kelemena. Od roku 1995 účinkuje ako spevácky zbor pri Mestskom úrade v Poltári. Na jubilejnom koncerte 20. výročia založenia v roku 2009 prijal zbor priliehavý názov Letokruhy, čím chceli členky poukázať na to, že je to skupina zrelých večne mladých zanietených zboristiek . Po odchode pána Kelemena do dôchodku v roku 2004 hrozil zboru rozpad, no v roku 2006 sa ho ujali Mgr. Ľuboslava Slebodníková a Mgr. Dagmar Vývleková, ktoré ho vedú dodnes.

Vzhľadom na vekový priemer speváčok a potreby koncertných príležitostných vystúpení v okrese Poltár sa repertoár zboru orientuje na dvoj a trojhlasné ľudové piesne, skladby slovenských i svetových klasikov zborovej tvorby, úpravy večne žijúcich evergreenov , adventné, vianočné či sakrálne skladby.

Zbor pravidelne účinkuje na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach v Poltári a okolí. Koncerty sú obohatené áriami a sólovými piesňami v interpretácii sopranistky Dagmar Vývlekovej.

Adventného stretnutia sa Letokruhy zúčastnili prvýkrát a ich cieľom je zaspievať si od srdca, predstaviť sa verejnosti, zachovávať tradíciu speváckeho zboru a motivovať mládež.

V podaní speváckeho zboru Letokruhy sme si vypočuli tieto skladby:

 1. Halmos Lászlo: Missa in h-moll – Kyrie
 2. Basilea Schlinková: Je advent
 3. Adventné : Tmou kráčame ( De noche iremos)

Môj pán (Notre ame sttend

 1. Wiliam Byrd: Non nobis domine
 2. Tom Fetke: Modlitba v stajni
 3. Charles Wesley: Anjelský spev
 4. Afro-americký spirituál: This Little light of Mine – Svetlo

Spevokol evanjelickej cirkvi v Kokave nad Rimavicouvznikol v roku 1997 pod vedením vtedajšej farárky pani Mgr. Boženy Sajákovej. V roku 2002 vydal svoj CD nosič, na ktorom sú duchovné piesne zamerané na rôzne príležitosti počas cirkevného roka. Spevokol účinkuje v rámci služieb Božích pri rôznych slávnostných podujatiach a výročiach v domácom kostole i v iných obciach a mestách. Každý rok sa zúčastňuje prehliadky spevokolov v rámci Rimavského seniorátu.

Programový blok speváckeho zboru z Kokavy nad Rimavicou tvorili tieto skladby:

 1. kánon – Magnificat
 2. Philipp Paul Bliss: Viac bázne daj, Bože
 3. Doma, doma u tých mojich
 4. Sing Hallelujah
 5. J.S.Bach: Pri jasliach stojím pokorne

Spevácky zbor pri Kostole sv. Cyrila a Metoda v Poltáriexistuje vo farnosti od jej vzniku v roku 1997. Členská základňa zboru sa však od tej doby rôzne menila. Účinkovanie telesa je takmer výlučne orientované na liturgiu a tomu je prispôsobený aj jeho repertoár. Okrem slávnostných sv. omší pri liturgických sláveniach vo farskom kostole zbor účinkoval napríklad aj na pohrebe otca biskupa E. Kojnoka.

Spevácky zbor pri Kostole sv. Cyrila a Metoda v Poltári sa predstavil skladbami:

R. Adamko – Ustavične sa radujte

O. Ravanello – O Salutaris Hostia

L. Perosi – Ave verum

P. Chaloupský – In natali Domini

J. Gajdoš – Narodil sa Pán

M. Hagemann – Boh nám z lásky

Ženský spevácky zbor Melódiabol založený v roku 1978. Svojim vznikom nadviazal na bohatú históriu i súčasnosť zborového spevu v meste Fiľakovo. Zbor pravidelne vystupuje na miestnych a regionálnych podujatiach, koncertuje doma i v zahraničí, úspešné vystúpenia mal na koncertoch v Chorvátsku, Rakúsku, Česku, Maďarsku, Srbsku a v Rumunsku.

Na Celoslovenskej kvalifikačnej súťaži speváckych zborov po strieborných a bronzových ocenení v roku 2008 získal „Zlaté ocenenie“. V roku 2009 za úspešnú prácu a reprezentáciu mesta dostal „ Cenu mesta“ aj „ Cenu za rozvoj novohradskej kultúry“. Pravidelne organizuje koncerty a medzinárodné stretnutia speváckych zborov. Tradičnými sa stali vianočné koncerty zboru, ktoré sa stretávajú s nevšedným záujmom. Repertoár zboru je rôznorodý, pozostávajúci zo skladieb sakrálnych, tvorby 20. storočia, úpravy ľudových piesní a zo skladieb svetových klasikov .

Zbor sa 13. októbra 2012 zúčastnil na krajskej prehliadke speváckych zborov – Chrámová pieseň 2012 – kde bol ocenený „ Zlatým pásmom“ .

Ženský spevácky zbor Melódia uviedol tieto skladby:

1. J. Brahms : Bölcsődal

2. Bárdos Lajos: Aranyszárnyú angyl

3. W.A. Mozart: Bűvös csengetyű

4. B. Britten: Te rózsaág

5. J. Hollý: Dnes sa Kristus narodil

Chrámový zbor CAMPANA vznikol ako chrámový zbor farnosti Breznička. V miešanej zostave účinkuje od roku 2000. Svojím spevom sprevádza liturgiu na slávnostných svätých omšiach a tak jeho repertoár tvoria hlavne sakrálne skladby rôznych štýlových období. Zbor vyšiel za hranice svojej farnosti po prvý krát v roku 2005, keď sa zúčastnil regionálnej prehliadky zborov Chrámová pieseň v Malom Krtíši a následne na Gorazdových dňoch vo Zvolene. Speváci svoje kvality predviedli na troch medzinárodných festivaloch: v Bratislave v roku 2006 na Musica sacra (bronzové pásmo), v Olomouci v roku 2008 na Festa Musicale (strieborné pásmo) a zlaté pásmo v kategórii chrámových speváckych zborov získali na festivale Viliama Figuša Bystrého v Banskej bystrici v roku 2009. V tomto roku získali zlaté pásmo s pochvalou poroty na krajskej súťaži speváckych zborov v Banskej Bystrici. Zbor tvoria členovia rôznych vekových skupín z Brezničky a okolitých obcí. Diriguje MgA. Oľga Budinská.

Chrámový zbor Campana zaspieval tieto skladby:

1. Jevgenij Iršai – Sanctus

2. Giovanni Groce – Ovos omnes

3. Pavol Krška – Roste, roste, nebesá

4. Richard Koutz – Kde sa Ježiš narodil

Hosť prehliadky – Ženská vokálna skupina univerzitného súboru MLADOSŤ z Banskej Bystrice. Predstavila sa nám programom, ktorý je inšpirovaný grécko-katolíckymi liturgickými spevmi.

Ďakujem všetkým speváckym zborom za predvedené výkony, za umelecký zážitok, ktorý nám pripravili a prajeme im hojnosť Božích milostí, veľa zdravia, veľa tvorivých síl do ďalšej umeleckej práce a veľa vytrvalosti a trpezlivosti pri nácvikoch nových skladieb.

Ďakujeme, divákom, že prišli povzbudiť spevákov , a že v spoločnosti speváckych zborov a ich krásnych sakrálnych skladieb strávili príjemné adventné popoludnie.

Ďakujeme organizátorom Adventného stretnutia, že sme sa dnes mohli stretnúť na tomto podujatí .

Dovidenia na siedmom ročníku ADVENTNÉHO STRETNUTIA.

ThLic. Štefan Kosturko

Pridaj komentár