Modlitba k 21. svetovému dňu chorých

Všemohúci a večný Bože,

si náš základ a naša opora,

si nádejou, ktorá nás nikdy neopustí,

a láskou, ktorá sa darúva v utrpení,

v Ježišovom kríži a vzkriesení.

Nech tvoja tvár žiari všetkým chorým,

trpiacim a zomierajúcim.

Buď im milostivý.

Neustále posielaj dobrých samaritánov,

ktorí zachraňujú a liečia chorých, trpiacich a umierajúcich

a ktorí nezištne pomáhajú najslabším.

Svätá Mária, Matka Božia,

prichádzame dnes ku tebe a prosíme ťa:

ty poznáš bolesť bezmocných,

keď už nie je možné zabrániť súženiu.

Skrze tvoje zotrvanie pod krížom a tvoje materinské utrpenie

si sa pre nás stala Uzdravením chorých.

Vypros nám silu a odvahu

hľadieť na Ukrižovaného,

aby sme sa mu zverili a odvážne znášali svoje trápenia.

Dobrotivý Bože, Otče náš,

ďakujeme ti za mnohých príkladných svedkov,

ktorí kráčali po ceste utrpenia a ktorých si nám dal za orodovníkov.

Ďakujeme ti za svätú Annu Schäfferovú,

ktorá bola už od svojho mladého veku ťažko skúšaná

a ktorú vážna nehoda pripútala na lôžko.

Prosme ju: Svätá Anna Schäfferová,

skrze svoje úsilie o blízke priateľstvo

s ukrižovaným a zmŕtvychvstalým Ježišom Kristom,

si nielenže dokázala niesť svoje utrpenie,

ale tiež obetovať ho spolu s Ježišom Kristom za ostatných trpiacich,

najmä za tých, ktorí sa už vzdali nádeje.

Svojím orodovaním aj nám pomôž, aby sme, skúšaní utrpením, prijali svoj život

s dôverou hľadiac na ukrižovaného Ježiša

a aby sme kráčali po svojej ceste s istotou,

že Kristova láska je silnejšia než akékoľvek utrpenie,

zlo a smrť.

Ďakujeme ti za blahoslaveného pápeža Jána Pavla II.

Vždy bol nablízku chorým

a bol odvážnym obrancom ľudského života.

Prosme ho: Blahoslavený pápež Ján Pavol II.,

vyprosuj nám silu viery a istotu,

že nebudeme zatratení,

lebo sme s naším životom a utrpením

bezbepčne v Božích rukách a v jeho Srdci.

Povzbudzuj nás svojím príkladným zomieraním

aj v posledných hodinách nášho života.

Ďakujeme ti tiež za blahoslavenú Matku Terezu z Kalkaty,

ktorá bola skutočným anjelom

zavrhnutých a umierajúcich v ich temnotách.

Prosme ju: Blahoslavená Matka Tereza,

dôverujúc v bezhraničnú lásku Ježiša Krista

a jeho obetu v smrti na kríži,

konala si tak, aby svetlo Kristovej lásky prežiarilo tmu utrpenia.

Vyprosuj nám dôveru a presvedčenie,

že môžeme byť sami svetlom pre ostatných trpiacich.

Daj, aby sme vyžarovali nádej

a aby sme spoznali v chorých a trpiacich

tvár nášho Pána a ochotne mu pomáhali.

Trojjediný Bože,

odovzdávame sa teraz do tvojich dobrotivých, otcovských rúk.

Dôverujeme tvojej bezhraničnej láske a starostlivosti

v dobrých aj v ťažkých dňoch,

v živote i smrti.

Daj, nech sa skrze naše utrpenie

obnoví naša viera a dôvera v teba,

aby celý Boží ľud zakúsil milosť vykúpenia,

teraz i naveky.

Amen.

Pridaj komentár