Svätý Otec vymenoval biskupa pre Rožňavu: Mons. Stanislav Stolárik

Mons. Stanislav Stolárik má 60 rokov, narodil sa 27. februára 1955 v Rožňave. Po štúdiu na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohoslovenskj fakulte v Bratislave bol 11. júna 1978 vysvätený za kňaza pre Košickú diecézu. Ako kaplán pôsobil v Trebišove (1978), Humennnom (1979) a Prešove (1981), ako farár a neskôr dekan v Obišovciach (1984), Čani (1990), Humennom (1992), v Prešove vo farnosti Kráľovnej pokoja (1995) a ako dekan-farár vo farnosti svätého Mikuláša v Prešove (2001-2004).

Vyššie teologické štúdiá absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1993 – ThDr.), filozofické štúdiá na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove (1998 – PhDr.). V roku 1998 dosiahol na Univerzite Komenského v Bratislave vedecko-akademickú hodnosť (PhD.) a koncom roka 1999 sa habilitoval v odbore dejiny filozofie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

Pápež Ján Pavol II. ho 26. februára 2004 vymenoval za pomocného biskupa Košickej arcidiecézy a titulárneho biskupa Bariky. Biskupskú vysviacku prijal 20. marca 2004. V rámci Konferencie biskupov Slovenska je v súčasnosti predsedom Liturgickej komisie a členom Stálej rady KBS.