Nedeľa Božieho Slova

Najdôstojnejší otcovia biskupi, milí bratia kňazi a diakoni,

v mene Katolíckeho biblického diela na Slovensku (KBD) Vám chceme
popriať pokojný a požehnaný rok. Je Vám známe, že z rozhodnutia Svätého Otca
Františka sa tretia nedeľa obdobia „cez rok“ slávi ako Nedeľa Božieho Slova. Jej
cieľom je pripomenúť význam Svätého Písma pre kresťanský život a ukázať na vzťah
medzi Božím Slovom a liturgiou.

V zmysle Nóty o Nedeli Božieho slova, ktorú vydala Kongregácia pre
Boží kult a disciplínu sviatostí (17.12. 2020) sme pozvaní upriamiť v tomto
roku pozornosť na dodržiavanie poriadku omšových čítaní (bod 2), máme tiež
venovať náležitú pozornosť osobám, ktoré prednášajú Božie slovo (bod 3, 4, 6))
ako aj miestu ohlasovania, ambóne a liturgickým knihám (bod 7, 8).

Z aktivít, ktoré je možné v tomto roku aj napriek obmedzeniam
uskutočniť, patria napríklad domáca liturgia prejavenia úcty Biblii, kontinuálne
čítanie Svätého písma a iné formačné stretnutia (bod 9), ktoré môžu prebiehať v
rodinách za pomoci kňazov. V tomto zmysle vám odporúčame postupne sa venovať jednotlivým
bodom Apoštolského listu pápeža Františka Patris corde z 8. decembra 2020.

Do Vašej kňazskej služby Vám vyprosujeme hojnosť Božích darov.

ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.

Mons. Anton Tyrol
riaditeľ Katolíckeho biblického diela
predseda Rady KBD

P. Marek Vaňuš, SVD
člen R-KBD, zostavovateľ textov

Nóta o Nedeli Božieho Slova
www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/nota-o-nedeli-bozieho-slova

Súvislé čítanie kníh Svätého Písma
kbd.sk/suvisle-citanie-vybranych-knih-svateho-pisma/

Apoštolský list motu proprio Svätého Otca Františka o ustanovení
Nedele
Božieho Slova
www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/aperuit-illis

Knihy a biblické hry z produkcie KBD
kbd.sk/publikacna-cinnost/knihy/

Prihláška za člena KBD
kbd.sk/stante-sa-clenmi-katolickeho-biblickeho-diela/

Katolícke biblické dielo
Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok

Kontakt: kbd@kbd.sk
Tel: 0915 909 914

IČO: 37790510
Číslo účtu: SK63 0200 0000 0000 6133 3562.